ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл.гл.РС“, број 91/2019)

Добра, сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги обликовано по партијама, партија број 1. сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги, број набавке: 18/2023

Услуга, изнајмљивање мобилних тоалета за потребе одржавања вашара и осталих јавних скупова, број набавке: 27/2023

Услуга, машинска обрада мотора, склопова и агрегата, број набавке: 11/2023