ЈКП Наш дом

НАСТАНАК И РАЗВОЈ

Историја Јавног комуналног предузећа почиње 1953. године.

За извршавање послова из области комуналних делатности 30. децембра 1953. године основана је Привредно комунална установа. Установа је 1973. године променила назив у Комунално стамбено-занатско предузеће, затим 1976.године у Комунално предузеће "Наш дом" Пожега, потом 1980. године у Комуналну радну организацију "Наш дом", а 29.12.1989. године одлуком Скупштине општине Пожега, основано је Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега.

Предузеће је основано ради обављања комуналних делатности које су незаменљив услов живота и рада грађана и рада других организација, односно предузећа на подручју града Пожеге.

Основне делатности предузећа су дистрибуција воде, одстрањивање отпадака и смећа, уређење паркова и рекреативних површина, погребне и пратеће активности, изградња хидрограђевинских објеката, рециклажа отпада и друго.

Директори предузећа били су:

Никола Божовић, од 1953. до 1971. године
Милош Кораћ, од 01.03.1972. до 31.07.1993. године
Душан Штуловић, од 02.08.1993. до 07.07.1997. године
Милан Аћимовић, од 08.07.1997. до 21.02.2001. године
Драган Ђоковић, од 22.02.2001. до 31.12.2004. године
Слободан Јовановић, од 01.01.2005 до 13.06.2007. године
Миљко Краговић, од 14.06.2007. до 28.05.2009. године
Зоран Ђоковић од 29.05.2009. до 29.03.2018.
Микан Јанковић од 30.03.2018. до 05.02.2020.
Душан Трифуновић од 06.02.2020. до 23.09.2020.
Од 24.09.2020. године, директор је Миљко Краговић.

Данас, наши циљеви су:

Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
Заштита здравља запослених и брига о животној средини
Проширење водоводне мреже на преостали део општине
Наставак пројекта увођења даљинског надзора и управљања на водоводном систему у општини Пожега
Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и неисправних водоводних елемената
Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на трансфер станицу савременим возилима
Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за за управљање отпадом „Дубоко“
Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге, одржавање гробља, паркирање)
Побољшање услуга у прихватилишту и повећана брига о животињама
Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених
Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу и успостављање прекограничне сарадње
Ефикаснија наплата пружених услуга
Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора.

МИСИЈА

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским регулативама.

ВИЗИЈА

Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа економске одрживости, желимо да достигнемо европски ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.