ЈКП Наш дом

Продужен рок за подношење понуда за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 07/2016, ОРН 44100000-грађевински материјал и припадајући производи

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА