ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама, Ј. Н. број 06/2017 за Партију број 2. Основни грађевински материјал

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, ПАРТИЈА БРОЈ 2. ОСНОВНИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ