ЈКП Наш дом

Измењена конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, добра, гориво и мазиво за потребе возног парка у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 05/2017

Измена конкурсне документације извршена је у погледу следећег:
1. На свим местима у конкурсној документацији где се наводи Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и Правилник о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас наведени су исти Правилници који су важећи са назнаком броја Службеног гласника, с обзиром да су првобино наведени Правилници били неважећи.
2. У Моделу Уговора, на страни 27. у члану 3. конкурсне документације измењен је последњи став који сада гласи:
При свакој испоруци лице које преузима добра у име и за рачун наручиоца потписује исправу о количини преузетих добара (фискални рачун, по 1 (један) примерак за наручиоца и 1 (један) примерак за понуђача).
3. У Моделу Уговора, на страни 27. у члану 4. измењен је став 3. који сада гласи:
Након закључења уговора о јавној набавци до промене јединичних цена добара може доћи искључиво из објективних разлога изазваних кретањем цена на тржишту нафтних деривата (сходно члану 115. ЗЈН).
4. У моделу Уговора, на страни 28. у члану 4. измењен је став 7. и 8. који сада гласе:
Наручилац се обавезује да плаћање по овом уговору изврши на начин како је то наведено у понуди понуђача из предмета овог уговора, и то у року од______(рок плаћања не може бити краћи од 30 дана нити дужи од 45 дана од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине добара (потврђене од стране наручиоца и понуђача)), а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/201212 и 68/2015). преносом средстава на текући рачун понуђача, број_______________ који се води код пословне банке________________________.
Уговорне стране су се сагласиле да ће понуђач фактурисање вршити 2 (два) пута месечно, за период испоруке од 1-ог до 15-ог и од 16-ог до краја месеца и да ће уз фактуру бити приложен појединачни извештај са следећим подацима: број картице, регистарски број возила/врста мазива, бензиска станица на којој је извршена трансакција, датум и време када је извршена трансакција, врста добра, колиина добра, јединица мере, цена по јединици мере.
5. У Моделу Уговора, на страни 29. у целости је измењен члан 9. који сада гласи:
Уговор о јавној набавци се закључује на одређено време и то за период од годину дана од дана потписивања обе уговорне стране.
6. У поглављу VII-Упутство понуђачима како да сачине понуду, у тачки 8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ, измењена је подтачка 8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, измењен је став 1. који сада гласи:
Рок плаћања не може бити краћи од 30 (тридесет) дана нити дужи од 45 (четрдесет пет) дана од дана службеног пријема рачуна за испоручено-преузето добро (потврђене од стране наручиоца и понуђача), а у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гл. РС“, број 119/201212 и 68/2015).

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1.