ЈКП Наш дом

Измењена Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, лична заштитна опрема (ХТЗ опрема), Ј.Н. број 07/2017

Измена конкурсне документације извршена је у Обрасцу техничке спецификације у погледу детаљнијег објашњења појединих добара како би се на што бољи начин припремила конкурсна документација.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА