ЈКП Наш дом

План набавки на који се не примењују одредбе ЗЈН-а („Сл.гл.РС“, број 91/2019) за 2023. годину