ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ-ПОРТАЛ ЈН

1. Добра, набавка прикључне машине (тарупа), број јавне набавке: 8/2024 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/207254 2. Услуга, технички преглед и осигурање возила и механизације, број јавне набавке: 9/2024 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/205712 3. Услуга, лимарско фарбарске услуге на теретним и путничким возилима, број јавне набавке: 11/2024 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/212596 4. Добра, набавка браварског и аутомеханичарског алата, број јавне набавке:[…]

Даље »

ПОСТУПЦИ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ.ГЛ.РС, БРОЈ 91/2019 И 92/2023)

1. Добра, набавка четки за чистилицу за чишћење улица („Jonhston Sweepers C50“), број набавке: 6/2024 ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 2. Добра, набавка сезонског цвећа[…]

Даље »

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („СЛ.ГЛ.РС, БРОЈ 91/2019 И 92/2023)

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2024. ГОДИНУ ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗЈН ЗА 2024. ГОДИНУ-ОСНОВНА ВЕРЗИЈА  

Даље »

ПОСТУПЦИ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА 2023. ГОДИНУ („Сл.гл.РС“, број 91/2019)

2. Услуга, изнајмљивање мобилних тоалета за потребе одржавања вашара и осталих јавних скупова, број набавке: 27/2023 3. Услуга, машинска обрада мотора, склопова и агрегата, број набавке: 11/2023 4. Добра, набавка комплета против крађе воде, број набавке 17/2023 5. Радови, браварско-варилачки радови, број набавке: 5/2023 6. Добра, браварски и аутомеханичарски алат,[…]

Даље »

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2023. ГОДИНИ-ПОРТАЛ ЈН

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135280 2. Добра, резервни делови за теретни програм, Ј.Н. број 7/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135301 3. Услуга, осигурање имовине и запослених, Ј.Н. број 64/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136641 4. Добра, канцеларијски материјал обликован по партијама, Ј.Н. број 62/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137662 5. Услуга, ковачке услуге, Ј.Н. број 27/2023 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/138448 6. Добра, камени агрегат, Ј.Н. број 22/2023-ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137405[…]

Даље »