ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за поновно покренути (поновљен) поступак за јавну набавку мале вредности, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 06/2017-ПП (поновљен поступак)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1.1.