ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама, Ј. Н. број 06/2017

Измена конкурсне документације извршена је у Обрасцу број 2. (Образац структуре цене са упутством како да се попуни) за Партију број II- Основни грађевински материјал, тако што је након реда број 25. Бодљикава жица избрисано 5 редова који су већ садржани у истој табели под редним бројевима од 1. до 5. а који су грешком поново прекопирани.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1.