ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације у отвореном поступку, за јавну набавку велике вредности, радови на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште, Ј. Н. број 04/2017-радови

Измена конкурсне документације извршена је на страни број 40. у Обрасцу број VI-Модел уговора, у члану 10. Средства обезбеђења, где је уместо банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року понуђач у обавези да достави менице за исто.

Такође, измена конкурсне документације је извршена и на страни 50. у делу  VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, где су уместо банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, наведене менице за исто које је понуђач у обавези да достави.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРАНА 40. И 50.