ЈКП Наш дом

Економски и остали послови

Служба за опште и правне послове

Служба за опште и правне послове води све правне послове у предузећу, припрема опште акта, правилнике, споразуме, уговоре, инвестиционе програме и слично. Ова служба такође води комплетну кадровску евиденцију, сарађује са пословним банкама, купцима и добављачима, прати законске прописе и стара се о спровођењу закона и општих аката предузећа, даје тумачења директору предузећа, органима управљања и руководиоцима сектора у вези рада предузећа.
Служба је знатно унапређена увођењем комјутера у рад, а запослени су прошли обуку за рад на рачунарима, тако да је ниво знања запослених у раду са информационим технологијама подигнут на завидан ниво.

Служба за рачуноводство, економске и комерцијалне послове

Ова служба врши све послове обрачуна и наплате комуналних услуга према потрошачима.
Сваког месеца се одштампа преко 8000 рачуна за наплату комуналних услуга. Грађани могу своје обавезе измирити или на благајни ЈКП-а, уплатницом у банкама или поштама и могу платити инкасантима на терену, што је велика олакшица за особе са посебним потребама.

У овој служби ради шест инкасаната који сваког месеца прочитају преко 7000 водомера у оквиру водосистема Пожега.
Она такође обавља све књиговодствено рачуноводствене послове у оквиру предузећа, водећи рачуна о обезбеђивању законитог, стручног и ажурног рада књиговодства и комерцијале, врши вођење прописаних пословних књига за предузеће, стара се о уредном измирењу обавеза према друштвеној заједници и повериоцима, израђује периодичне и завршне рачуне и доставља их надлежним органима и слично.
За обављање наведених послова служба користи јединствен софтверски пакет, који обухвата пословни систем, комунални систем, обрачун зарада запослених и кадровску евиденцију. Служба је знатно модернизована последњих година набавком савремене рачунарске опреме.