ЈКП Наш дом

Правилник о јавним набавкама

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), одредаба Правилника о садржини акта којим се ближе одређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Сл. гл. РС“, број 83/2015), члана 34. и члана 38. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Надзорни одбор ЈКП „Наш Дом“ Пожега, на седници одржаној дана 3.11.2015. године, доноси:

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

1. Предмет уређивања

Члан 1.
Овим правилником уређује се поступак набавке унутар ЈКП “Наш Дом“ Пожега, а нарочито начин планирања набавки, (критеријуми, правила и начин одређивања предмета набавке, начин одређивања процењене вредности набавки, начин испитивања и истраживања тржишта), одговорност за планирање, начин извршења обавеза у поступку набавке, начин обезбеђивања конкуренције, спровођење и контролa набавки и начин праћења извршења уговора онабавци.

ПРЕУЗМИТЕ КОМПЛЕТАН ТЕКСТ:

Правилник о јавним набавкама (846.5 KiB, 1661 downloads)