ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА („Сл.гл.РС“, број 91/2019)

  1. Добра, сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги обликовано по партијама, партија број 1. сезонско цвеће за уређење градског трга у Пожеги, број набавке: 18/2023

2. Услуга, изнајмљивање мобилних тоалета за потребе одржавања вашара и осталих јавних скупова, број набавке: 27/2023

3. Услуга, машинска обрада мотора, склопова и агрегата, број набавке: 11/2023

4. Добра, набавка комплета против крађе воде, број набавке 17/2023

5. Радови, браварско-варилачки радови, број набавке: 5/2023

6. Добра, браварски и аутомеханичарски алат, број набавке: 6/2023

7. Услуга, ангажовање корпе за потребе орезивања грана, сечења стабала и осталих послова, број набавке: 21/2023

8. Услуга, вулканизерске услуге, број набавке: 12/2023

9. Добра, брезове метле за потребе запослених у Сектору градске хигијене и зеленила, број набавке: 26/2023

10. Услуге, уређење архивске грађе и документарног материјала, број набавке: 52/2023

11. Добра, набавка садног материјала за потребе Сектора градске хигијене и зеленила , број набавке 20/2023