ЈКП Наш дом

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности, услуга, рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији (сметлишту) на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 01/2016-услуга, ОРН 60181000-најам теретних возила са возачем

img067 img068 img069