ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, добра, материјал за одржавање водовода и канализације у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНВВ, број 04/2016, ОРН 39370000-водоводна инсталација

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА