ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, добра, гориво и мазиво за потребе возног парка у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНВВ, број 05/2016, ОРН 09100000-гориво, ОРН 09130000-нафта и дестилати

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА