ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 07/2016, ОРН 44100000-грађевински материјали и припадајући производи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА