ЈКП Наш дом

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал обликован по партијама за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, Ј. Н. број 06/2017

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА