ЈКП Наш дом

Јавни позив за прикупљање писмених понуда у отвореном поступку за јавну набавку, добра, комбинована радна машина (скип), ЈНВВ, број 11/2015, ОРН 43250000

ЈАВНИ ПОЗИВ