ЈКП Наш дом

Јавни позив за јавну набавку мале вредности, услуге, рад грађевинске машине (булдожера) на градској депонији на пословима разгртања и планирања смећа за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 01/2016-услуге, ОРН 60181000-најам теретних возила са возачем

ЈАВНИ ПОЗИВ