ЈКП Наш дом

Измењена конкурсна документација за јавну набавку велике вредности, материјал за одржавање водовода и канализације, Ј. Н. број 04/2017

Измена конкурсне документације извршена је у следећем:
На страни 3. у делу Општи подаци о јавној набавци измењена је тачка 6. Процењена вредност јавне набавке у Плану јавних набавки за 2017. годину тако да сада гласи:
Процењена вредност јавне набавке, материјал за одржавање водовода и канализације износи 6.500.000,00 динара без ПДВ-а.
Партиај број 1. Водомери-650.000,00 динара без ПДВ-а,
Партија број 2. Унутрашња инсталација-350.000,00 динара без ПДВ-а,
Партија број 3. Спољашња инсталација-5.500.000,00 динара без ПДВ-а.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА