ЈКП Наш дом

Измењена конкурсна документација у складу са Решењем републичке Комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, број 4-00-1616/2017 и мишљењем МУП-а РС, 02 број: 011-158/18-5

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 1.1.