ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку велике вредности, добра, гориво и мазиво за потребе возног парка у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНВВ, број 05/2016, ОРН 09100000-гориво, ОРН 09130000-нафта и дестилати

Измена конкурсне документације извршена је на страни 17. у Обрасцу техничке спецификације, као и на страни 18. у Обрасцу структуре цене, у погледу следећег:
– Уместо Бензин-BMB 98, измењено је Бензин-BMB 95.
Измена конкурсне документације извршена је на страни 12. у погледу следећег:
– у тачки 9. брисана је реченица ЦЕНА ЈЕ ФИКСНА И НЕ МОЖЕ СЕ МЕЊАТИ ОД ДАНА ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА.
– Цена мора бити исказана у динарима, без ПДВ-а, на паритету франко бензинска пумпа, односно бензинске пумпе на којој/којима ће се вршити испорука моторних горива, са свим урачунатим осталим трошковима које је понуђач има у реализацији предметне јавне набавке и укупну понуђену цену са ПДВ-ом, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА