ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, добра, гуме за путнички и терертни програм у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ 03/2016, ОРН 34350000-гуме за тешка и лака возила

Измена конкурсне документације извршена је на страни 19. у Обрасцу техничке спецификације, као и на страни 21. у Обрасцу структуре цене, у погледу следећег:

ОЗНАКА ГУМЕ-11.00 R20 (КОМПЛЕТИ ГУМА)

ОЗНАКА ГУМЕ-12.00 R20 (КОМПЛЕТИ ГУМА)

ОЗНАКА ГУМЕ-9.00 R20 (КОМПЛЕТИ ГУМА)-6 ПРЕДЊИХ ГУМА (НЕОПХОДНЕ КОЛИЧИНЕ) ,

ОЗНАКА ГУМЕ-9.00 R20 (КОМПЛЕТИ ГУМА)-12 ВУЧНИХ ГУМА (НЕОПХОДНЕ КОЛИЧИНЕ).

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА