ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности, добра, грађевински материјал за потребе ЈКП „Наш Дом“ Пожега, ЈНМВ, број 07/2016, ОРН 44100000-грађевински материјал и припадајући производи

Измена конкурсне документације извршена је на страни 17. у Обрасцу техничке спецификације, као и на страни 19. у Обрасцу структуре цене у погледу следећег:

Сипорекс блок-димензије-60х20х20 цм.КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА