ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације за јавну набавку, добра, комбинована радна машина (скип), ЈНВВ, број 11/2015, ОРН 43250000

Измена конкурсне документације извршена је у обрасцу број VI, на страни 17. у следећим ставкама:

Тачка 3. максимална ширина машине: 2350 мм,

РАДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Утоварна кашика:

Тачка 2. ширина утоварне кашике: максимум 2350 мм,

Ровокопачки уређај:

Тачка 1. максимална дубина копања: минимум 5400 мм.