ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације у отвореном поступку за јавну набавку велике вредности, радови, радови на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, Ј. Н. број 05/2017-радови

Измена конкурсне документације извршена је на страни број 3. у делу I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ, у тачки 7. Процењена вредност предметне јавне набавке, у којој је извршена исправка у погледу следећег:

грешка:

Процењена вредност јавне набавке, радови, изградња секундарне водоводне мреже у селима Лорет, Табановићи и Папратиште износи 6.700.000,00 динара без ПДВ-а,

измена:

Процењена вредност јавне набавке, радови, изградња секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица износи 6.700.000,00 динара без ПДВ-а.

Измена конкурсне документације извршена је на странама од 18-22, у Обрасцу број 2 (Образац структуре цене, предмер и предрачун радова), у позицији 2. Земљани радови:

подтачка 2.2 додато је: НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СРЕДЊЕЗРНОГ ПЕСКА ИСПОД, ОКО И ИЗНАД ЦЕВИ. ЗАТРПАВАЊЕ И ОБЛАГАЊЕ ЦЕВИ ПЕСКОМ У СЛОЈУ ОД 10 ЦМ.

подтачка 2.4. додато је: НАБАВКА, ТРАНСПОРТ И УГРАДЊА СА ЗБИЈАЊЕМ ШЉУНКОВИТОГ МАТЕРИЈАЛА ГРАНУЛАЦИЈЕ 0/63ММ.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТРАНА 3 И СТРАНЕ 18-22