ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације у отвореном поступку, за јавну набавку велике вредности, радови на изградњи секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња и Честобродица, Ј. Н. број 05/2017-радови

Измена конкурсне документације извршена је на страни број 36. у Обрасцу VI-модел уговора, у члану 10. Средства обезбеђења, где је уместо банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуђач је у обавези да достави бланко менице за исто.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ