ЈКП Наш дом

Измена конкурсне документације у отвореном поступку, за јавну набавку велике вредности, радови, изградња система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Годовик-Речице-Рупељево-Роге-Сврачково и радови на изградњи система даљинског надзора на водоводној мрежи Годовик-Речице-Рупељево-Роге-Сврачково и радови на изградњи система даљинског надзора на водоводној мрежиГодовик-Речице-Рупељево-Роге-Сврачково и радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Годовик-Речице-Рупељево-Роге-Сврачково и радови на изградњи система даљинског надзора и управљања на водоводној мрежи Јежевица-Љутице, Ј.Н. број 01/2017-радови

Измена конкурсне документације извршена је на странама 116. и 117. у делу VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, у тачки 10. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА, где су уместо банкарских гаранција за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року, понуђачи у обавези да доставе менице у погледу истог.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, страна 116. и 117.