ЈКП Наш дом

ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ У 2023. ГОДИНИ-ПОРТАЛ ЈН

  1. Услуга, технички преглед и осигурање возила и механизације, Ј.Н. број 11/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135280

2. Добра, резервни делови за теретни програм, Ј.Н. број 7/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135301

3. Услуга, осигурање имовине и запослених, Ј.Н. број 64/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136641

4. Добра, канцеларијски материјал обликован по партијама, Ј.Н. број 62/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137662

5. Услуга, ковачке услуге, Ј.Н. број 27/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/138448

6. Добра, камени агрегат, Ј.Н. број 22/2023-ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/137405

7. Добра, грађевински материјал обликован по партијама, Ј.Н. број 17/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135357

Обавештење о измени уговора за партију број 1. основни грађевински материјал-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135357

8. Добра, камени агрегат-поновљен поступак, Ј.Н. број 68/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/146350

9. Добра, храна за псе, Ј.Н. број 61/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/146001

Обавештење о измени уговора-https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/146001

10. Услуга, баждарење водомера, Ј.Н. број 21/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/145802

11. Услуга, кошење зелених површина око објеката водовода и канализације (резервоара за воду,црпних и пумпних станица и сл.). Ј.Н. број 52/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/149338

12. Услуга, кошење зелених површина (излетиште „Борићи“ у Пожеги, „Старо градско гробље“ у Пожеги, круг болнице у насељу Савинац у Пожеги и остале зелене површине у оквиру ГУП-а), Ј.Н. број 53/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/148423

13. Добра, пнеуматици за путнички и теретни програм, Ј.Н. број 8/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/162249

14. Услуга, анализа воде, Ј.Н. број 19/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/163158

15. Добра, резервни делови за путнички и лаки теретни програм, Ј.Н. број 12/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/158291

16. Услуга, геодетске услуге (обележавање пројектоване трасе водова, снимање изведеног стања и израда уздужних профила), Ј.Н. број 51/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/157583

17. Добра, прикључна машина (таруп), Ј.Н. број 9/2023-ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/167405

18. Добра, гориво и мазиво за потребе возног парка и механизације у ЈКП „Наш дом“ Пожега, Ј.Н. број 1/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/160495

19. Добра, електроматеријал, Ј.Н. број 18/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/135316

20. Добра, лична заштитна опрема, Ј.Н. број 63/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/136210

21. Услуга, ветеринареске услуге и дезинфекција просторија, Ј.Н. број 23/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/163432

22. Добра, набавка и одржавање резервних делова аутоматике и даљинског надзора, Ј.Н. број 28/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/169533

23. Добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш дом“ Пожега, Ј.Н. број 3/2023-ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/168732

24. Услуга, телекомуникационе услуге обликоване по партијама, Ј.Н број 70/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/179663

Услуга, лимарско фарбарске услуге, Ј.Н. број 13/2023-ОБУСТАВЉЕН ПОСТУПАК

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/183779

25. Добра, електрична енергија за потрошаче заједнички прикључене на дистрибутивни систем чији је корисник ЈКП „Наш дом“ Пожега, Ј.Н. број 72/2023-ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/178475

26. Добра, материјал за одржавање водовода и канализације обликован по партијама, Ј.Н. број 4/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/180384

27. Добра, материјал за реконструкцију водоводне и канализационе мреже, Ј.Н. број 5/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/180663

28. Добра, хидраулична црева, брзе спојнице и остали елементи, Ј.Н. број 16/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/179431

29. Добра, набавка и уградња столарије за адаптацију објеката за боравак радника, Ј.Н. број 69/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/189929

30. Радови, враћање у првобитно стање раскопаних или оштећених јавних површина након извршених радова, Ј.Н. број 24/2023

https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/191499